save the children international

Địa chỉ: 4th Floor, Machinco Building, No. 444 Hoang Hoa Tham street, Tay Ho District, Hanoi

Quy mô công ty: Hơn 500 nhân viên

Website: Chưa cập nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Đăng nhập để xem

THÔNG TIN CHI TIẾT CÔNG VIỆC

Cán Bộ Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông (Information & Communication Technology Officer)

Hạn nộp: 18-08-2019

Hình thức: Toàn thời gian cố định

Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm

Số lượng tuyển: 0

Nơi làm việc: Hà Nội,

Ngành Nghề: IT phần mềm

Bằng cấp: Không yêu cầu bằng cấp

Mức lương : Thỏa thuận

Mô tả công việc

KEY AREAS OF ACCOUNTABILITY :
NHIỆM VỤ
1. Country Office ICT Support
Hỗ trợ hệ thống Công nghệ Thông tin và Truyền thông:
• Carry out installation, configuration, routine preventive maintenance/checks and any necessary repair of, and support and troubleshoot problems with, all IT hardware equipment and computer accessories/peripherals.
Thực hiện cài đặt, cấu hình, bảo dưỡng dự phòng/ kiểm tra định kỳ, tiến hành sửa chữa nếu cần thiết; hỗ trợ, khắc phục sự cố thiết bị phần cứng Công nghệ thông tin và các phụ kiện/ thiết bị ngoại vi của máy tính.
• Manage the business relationship and service agreements/contracts with any maintenance providers, etc., including continuous monitoring of performance and value for money
Quản lý mối quan hệ kinh doanh và các thỏa thuận/ hợp đồng dịch vụ với nhà cung cấp, các dịch vụ bảo trì, …, bao gồm giám sát việc thực hiện triển khai các công việc, tính kinh tế, hiệu quả và hiệu suất.
• Purchasing/procurement: Recommend purchase of new and replacement/upgraded Hardware that will improve staff effectiveness or office infrastructure with clear cost analysis; search for the best sources of availability of equipment required; assist senior management/supply chain colleagues in assessing and/or appraising all IT-related purchases.
Mua sắm: Khuyến nghị mua mới và thay thế/ nâng cấp phần cứng giúp cải thiện tính hiệu quả của nhân viên hoặc cơ sở hạ tầng của văn phòng bằng việc phân tích chi phí rõ ràng; tìm kiếm các nguồn cung cấp có sẵn, các thiết bị tốt nhất; hỗ trợ các quản lý cấp cao/ đồng nghiệp phụ trách chuỗi cung ứng trong việc đánh giá và/ hoặc thẩm định tất cả các giao dịch mua liên quan đến Công nghệ thông tin.
• Set up office equipment, e.g. projectors, printers, photocopiers, fax machines, digital cameras, etc. for everyday office use and as necessary for meetings, etc.
Lắp đặt và hướng dẫn sử dụng các thiết bị văn phòng: máy chiếu, máy in, máy photocopy, máy fax, máy ảnh kỹ thuật số, … để sử dụng hàng ngày và khi cần thiết cho các cuộc họp, …
• Carry out installation and configuration of, and support and troubleshoot problems with, all software applications in use.
Cài đặt và cấu hình, hỗ trợ và khắc phục sự cố với tất cả các ứng dụng phần mềm đang được sử dụng.
• Ensure that the country programme is fully legally compliant for all its software licenses, maintaining accurate records and scheduling any appropriate renewals and additions.
Đảm bảo các chương trình của Văn phòng quốc gia tuân thủ đầy đủ về mặt pháp lý cho tất cả các giấy phép liên quan đến phần mềm, duy trì hồ sơ một cách chính xác và lên lịch gia hạn, bổ sung thích hợp.
• Purchasing/procurement: Proactively understand staff software needs and recommend purchase of software that will improve staff effectiveness or infrastructure with clear cost analysis.
Mua sắm: Chủ động nắm bắt nhu cầu sử dụng phần mềm của nhân viên và đề nghị mua phần mềm giúp nâng cao hiệu quả làm việc của nhân viên hoặc cơ sở hạ tầng bằng các phân tích chi phí rõ ràng.
• When required, create simple management computer-based tools e.g. shared databases to help improve functioning of the office/programme.
Khi được yêu cầu, tạo các công cụ quản lý đơn giản trên máy tính, ví dụ: cơ sở dữ liệu được chia sẻ giúp cải thiện chức năng của văn phòng/ các bên chương trình.
2. Telecommunications Management
Quản lý Viễn thong
• Ensure that the most stable, effective and efficient e-mail and Internet system is maintained at the supported office locations
Đảm bảo duy trì hệ thống e-mail, Internet ổn định và hiệu quả nhất tại các văn phòng
• Managing the business relationship and service agreements/contracts with the Internet service provider(s), including continuous monitoring of performance and value for money, and timely resolution in the event of service interruptions, etc.
Quản lý mối quan hệ kinh doanh và thỏa thuận/ hợp đồng dịch vụ với nhà cung cấp dịch vụ Internet, bao gồm giám sát liên tục việc thực hiện công việc và tính kinh tế, hiệu quả cũng như hiệu suất, và giải quyết kịp thời trong trường hợp dịch vụ bị gián đoạn, ...
• Performing administration of email accounts (including all starters/leavers), setting up and configuring the mail client application for users and troubleshooting technical email problems.
Thực hiện quản trị các tài khoản e-mail (bao gồm tất cả những nhân viên mới đi làm hoặc nghỉ), thiết lập và cài đặt các tác vụ về sử dụng hòm thư cho người dùng và khắc phục sự cố kỹ thiệt liên quan đến email.
• Support field users with their communication needs. This may include: overseeing installation of telecommunication facilities like provision of telephone systems/mobile telecommunication units like satellite phones, etc
Hỗ trợ nhân viên tại các văn phòng khác về nhu cầu thông tin liên lạc của họ. Điều này có thể bao gồm: giám sát việc lắp đặt các thiết bị viễn thông như cung cấp hệ thống điện thoại/ đơn vị viễn thông di động như điện thoại vệ tinh, …
3. Security and Backup
Bảo mật và sao lưu
• Keep the network and all computer systems safe, secure and virus-free in an ‘always on’ environment, in line with organisational standards: making sure all equipment (including servers where these exist) is effectively protected and kept current with anti-virus software updates, security patches etc.; responding to all reported virus attacks in a timely and adequate fashion.
Duy trì mạng lưới và đảm bảo các hệ thống máy tính luôn an toàn, bảo mật, không có vi-rút trong môi trường luôn được phòng ngừa, phù hợp với tiêu chuẩn của tổ chức: đảm bảo tất cả thiết bị (bao gồm cả máy chủ lưu trữ) được bảo vệ hiệu quả và cập nhật với phần mềm chống vi-rút mới nhất, phương án bảo lưu an toàn dữ liệu, …; đối phó kịp thời và đầy đủ với sự tấn công của vi-rút.
• Develop, implement, document and communicate a suitable data backup schedule based on importance of key business data and applications (including servers where these exist) in line with organisational standards; also instruct users in how to perform individual data backups in line with the organizational IT policies and procedures.
Xây dựng, triển khai, lưu trữ và truyền tải lịch trình sao lưu dữ liệu phù hợp dựa trên tầm quan trọng của dữ liệu kinh doanh và các ứng dụng quan trọng (bao gồm cả các máy chủ có sẵn) phù hợp với tiêu chuẩn của tổ chức; hướng dẫn người dùng cách thực hiện sao lưu dữ liệu cá nhân phù hợp với chính sách và thủ tục liên quan đến Công nghệ thông tin của Tổ chức.
• Establish, maintain and document a suitable disaster recovery plan in discussion with senior management, including mitigation and recovery measures to minimise the risks and reduce the time offline in these circumstances, in line with organisational standards.
Thiết lập, duy trì và lập kế hoạch khắc phục thảm họa phù hợp thông qua thảo luận với quản lý cấp cao, bao gồm các biện pháp giảm thiểu rủi ro, có biện pháp khôi phục, giảm thời gian mất đường truyền liên lạc trong những trường hợp này, tuân thủ tiêu chuẩn của Tổ chức.
• Maintain secure access to all IT systems and equipment, in line with organisational standards –both physical security of equipment and managing access controls such as additions, deletions and changes as necessary.
Duy trì quyền truy cập an toàn vào tất cả các hệ thống và thiết bị Công nghệ thông tin, phù hợp với tiêu chuẩn Tổ chức - bao gồm bảo vệ thiết bị và quản lý việc nắm quyền truy cập như bổ sung, xóa và thay đổi khi cần thiết.
4. Standards/Procedure and User Training
Tiêu chuẩn / Thủ tục và Đào tạo Người dung
• Develop and implement local policies/standards, procedures and initiatives in line with organisational baseline standards for information and IT asset security for overseas offices.
Xây dựng và triển khai thực hiện các chính sách/ tiêu chuẩn, thủ tục và sáng kiến tuân thủ tiêu chuẩn cơ bản của Tổ chức về thông tin và an ninh tài sản Công nghệ thông tin cho các văn phòng ở nước ngoài.
• Provide inductions into general office IT procedure and practice to staff members, including all new starters, in proper use of hardware, software (e.g. Skype for Business), etc.
Giới thiệu quy trình và thực hành ứng dụng Công nghệ thông tin chung cho nhân viên, bao gồm tất cả người mới bắt đầu, cách sử dụng phần cứng, phần mềm (ví dụ: Skype for Business), ...
• Assess user IT training and education needs, conducting basic in-house training to meet requirements where relevant, or otherwise providing management with information on how these needs might best be met e.g. identifying suitable external opportunities for training.
Đánh giá nhu cầu tập huấn và đào tạo về Công nghệ thông tin của nhân viên, tiến hành đào tạo nội bộ những nội dung cơ bản để đáp ứng các yêu cầu, hoặc cung cấp cho quản lý thông tin về cách thức đáp ứng tốt nhất các nhu cầu này, ví dụ: xác định các cơ hội phù hợp bên ngoài để đào tạo.
5. Support to program innovations
Hỗ trợ sáng kiến cho các bên chương trình
• Support program and communication teams to design innovative program and communication solutions
Hỗ trợ các nhóm chương trình và truyền thông để thiết kế các giải pháp truyền thông và triển khai chương trình một cách sáng tạo
• Identify and manage relationships with IT private sector which can contribute to design of program innovations
Xác định và quản lý các mối quan hệ với lĩnh vực tư nhân về Công nghệ thông tin giúp thiết kế các ý tưởng cho chương trình
Other tasks required by supervisor
Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của người giám sát

Yêu cầu công việc

QUALIFICATIONS
BẰNG CẤP
• Bachelor’s Degree of IT and related field
Cử nhân chuyên ngành Công nghệ thông tin và trong các lĩnh vực liên quan
• Minimum 5 years of work experience.
Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc
• Minimum 3 years of IT and related field experience.
Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và trong các lĩnh vực liên quan.
EXPERIENCE AND SKILLS
KINH NGHIỆM VÀ KỸ NĂNG
Essential
Yêu cầu:
• Knowledge of querying and reporting in Microsoft Access, knowledge of advanced mail merge in Microsoft Word, database operation and handling, communication and data management skills
Kiến thức về điều tra và báo cáo trong Microsoft Access, có kiến thức về gửi thư tích hợp nâng cao trong Microsoft Word, hoạt động và xử lý cơ sở dữ liệu, kỹ năng quản lý truyền thông và dữ lieu
• Significant working experience in a similar position.
Kinh nghiệm làm việc đáng kể ở vị trí tương tự.
• Proven knowledge of hardware maintenance and ability to solve simple hardware problems; this includes set-up and management of network devices e.g. printers, scanners, etc.
Kiến thức về bảo trì phần cứng và khả năng giải quyết các vấn đề phần cứng đơn giản, bao gồm thiết lập và quản lý thiết bị mạng, ví dụ: máy in, máy quét, ...
• Solid experience in maintaining, trouble-shooting and administering a Microsoft Windows-based (local area) network (and servers).
Có kinh nghiệm vững chắc trong việc duy trì, xử lý sự cố và quản trị mạng (và máy chủ) dựa trên Microsoft Windows.
• Extensive working experience with anti-virus software for workstations (and servers).
Kinh nghiệm làm việc rộng rãi với phần mềm chống vi-rút cho máy trạm (và máy chủ).
• Advanced knowledge of Microsoft Windows operating systems, including XP and Microsoft Office applications (Word, Excel, PowerPoint, etc.).
Kiến thức nâng cao về các hệ điều hành Microsoft Windows, bao gồm các ứng dụng XP và Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, ...).
• Thorough understanding and working knowledge of Microsoft Outlook and email-related products and concepts.
• Good working knowledge with Microsoft Exchange Server
Hiểu biết sâu sắc về Microsoft Outlook và các sản phẩm và khái niệm liên quan đến email.
• Good working knowledge of Microsoft Windows Server and domain system configuration.
Kiến thức làm việc tốt với Microsoft Exchange Server
• Kiến thức làm việc tốt về Microsoft Windows Server và cấu hình hệ thống tên miền.
• Strong knowledge of Active Directory, DC, ISA server, Domain Controller, DHCP server, NS server, RAS, VPN…
Kiến thức về Active Directory, DC, ISA server, Domain Controller, máy chủ DHCP, máy chủ NS, RAS, VPN…
• Time management skill
Kỹ năng quản lý thời gian
• Proactive open minded and customer oriented
Chủ động, cởi mở và có định hướng hỗ trợ đồng nghiệp
• Ability to work under pressure
Khả năng làm việc dưới áp lực
• Good English, including speaking, writing and reading
Tiếng Anh cơ bản, có thể nghe, nói, viết và đọc

Quyền lợi được hưởng

- Mức lương phù hợp với kinh nghiệm làm việc
- Chế độ đào tạo nâng cao nghiệp vụ và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp

Hồ sơ

Nội dung chưa cập nhật

Công việc gợi ý
Vị trí Cán Bộ Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông (Information & Communication Technology Officer) làm tại Hà Nội đang được save the children international tuyển dụng với mức lương Thỏa thuận.
Xem thêm các việc làm liên quan về Cán Bộ Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông (Information & Communication Technology Officer) ( Hà Nội) Cán Bộ Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông (Information & Communication Technology Officer) tại đây

VIỆC LÀM NỔI BẬT