công ty cổ phần đầu tư và thương mại satori

Địa chỉ: 56, 643 Tạ Quang Bửu St, Dist 8, Ho Chi Minh City, Vietnam

Quy mô công ty: Hơn 500 nhân viên

Website: https://www.satoricompany.vn

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Đăng nhập để xem

THÔNG TIN CHI TIẾT CÔNG VIỆC

Trưởng Bộ Phận IT ( Head of IT )

Hạn nộp: 08-12-2018

Hình thức: Chưa cập nhật

Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm

Số lượng tuyển: 0

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh,

Ngành Nghề: IT phần mềm

Bằng cấp: Không yêu cầu bằng cấp

Mức lương : Thỏa thuận

Mô tả công việc

* PURPOSE/MỤC ĐÍCH
- Building, developing, maintaining the computer network and telephone company.
Xây dựng, phát triển, bảo trì hệ thống mạng vi tính và điện thoại công ty
- Inspection, repair and maintenance of office equipment is assigned
- Kiểm tra, sửa chữa và bảo trì thiết bị văn phòng được phân công
- Organizing business of products manufactured by the company, direct customer transactions, public implementation market research & development of business plans as required by BOD
Tổ chức kinh doanh các sản phẩm do công ty sản xuất, trực tiếp giao dịch khách hàng, triển khai công tác nghiên cứu thị trường & xây dựng các phương án kinh doanh theo yêu cầu của BGĐ
* MAIN DUTIES/ NHIỆM VỤ CHÍNH
- Manage the deployment, monitoring, maintenance, development, upgrade, and support of all IT systems, including servers, PCs, operating systems, telephones, software applications, and peripherals.
Quản lý việc triển khai, giám sát, bảo trì, phát triển, nâng cấp và hỗ trợ của tất cả các hệ thống CNTT, bao gồm máy chủ, máy tính, hệ điều hành, điện thoại, ứng dụng phần mềm và thiết bị ngoại vi.
- Provide expertise and support during systems upgrades, installations, and conversions and file maintenance.
Cung cấp chuyên môn và hỗ trợ trong quá trình nâng cấp hệ thống, cài đặt, chuyển đổi và bảo trì tệp.
- Oversee systems development and enhancement and the integration of new systems with existing systems.
Giám sát việc phát triển và tăng cường hệ thống và tích hợp các hệ thống mới với các hệ thống hiện có
- Work with advocacy staff to develop strategies and plans to enhance client services, improve user effectiveness, and foster innovation.
Làm việc với nhân viên vận động để phát triển các chiến lược và kế hoạch để tăng cường dịch vụ khách hàng, nâng cao hiệu quả của người dùng và thúc đẩy đổi mới.
- Communicate regularly with executive management and all users of information services and systems.
Giao tiếp thường xuyên với quản lý điều hành và tất cả người dùng các dịch vụ và hệ thống thông tin.
- Manage IT staff, including hiring, training, evaluation, guidance, discipline and discharge.
Quản lý nhân viên CNTT, bao gồm tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, hướng dẫn, kỷ luật và xuất viện.
- Develop the IT staff to meet the changing needs of users, groups and offices; new projects and technologies; and varying staff strengths.
Phát triển đội ngũ nhân viên CNTT để đáp ứng nhu cầu thay đổi của người dùng, nhóm và văn phòng; các dự án và công nghệ mới; và sức mạnh nhân viên khác nhau.
- Develop standard operating procedures and best practices, including providing written protocols and guidance to IT staff and to end-users.
Xây dựng quy trình vận hành chuẩn và các phương pháp hay nhất, bao gồm cung cấp các giao thức bằng văn bản và hướng dẫn cho nhân viên CNTT và cho người dùng cuối.
- Ensure the creation and maintenance of all written documentation, including system and user manuals, license agreements, and documentation of modifications and upgrades.
Đảm bảo việc tạo và duy trì tất cả tài liệu bằng văn bản, bao gồm cả hướng dẫn sử dụng hệ thống và hướng dẫn sử dụng, thỏa thuận cấp phép và tài liệu sửa đổi và nâng cấp.
- Oversee provision of end-user services, including help desk and technical support services.
Giám sát việc cung cấp các dịch vụ của người dùng cuối, bao gồm cả bàn trợ giúp và các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật.
- Keep current with the latest technologies and determine what new technology solutions and implementations will meet business and system requirements.
Giữ hiện tại với các công nghệ mới nhất và xác định các giải pháp và triển khai công nghệ mới sẽ đáp ứng các yêu cầu kinh doanh và hệ thống.
- Manage financial aspects of the IT Division, including purchasing, budgeting, and budget review.
Quản lý các khía cạnh tài chính của Phòng CNTT, bao gồm mua, lập ngân sách và xem xét ngân sách.
- Develop and implement all IT policies and procedures, including those for architecture, security, disaster recovery, standards, purchasing, and service provision.
Xây dựng và thực hiện tất cả các chính sách và thủ tục CNTT, bao gồm cả các kiến trúc, bảo mật, khôi phục thảm họa, tiêu chuẩn, mua và cung cấp dịch vụ.
- Manage servers, security solutions, network hardware and equipment.
Quản lý máy chủ, giải pháp bảo mật, phần cứng và thiết bị mạng.
- Manage telecommunications infrastructure and development plans, projects, policies and procedures.
Quản lý cơ sở hạ tầng viễn thông và kế hoạch phát triển, các dự án, chính sách và thủ tục.
- Negotiate and administer vendor, outsourcer, and consultant contracts and service agreements.
Đàm phán và quản lý các hợp đồng dịch vụ, nhà cung cấp, thuê ngoài và tư vấn.
- Knowledge of SAP, DMS and Code software
Có kiến thức về phần mềm SAP, DMS và Code
* OBLIGATION/ QUYỀN HẠN
- To perform well tasks, propose measures to perform assigned tasks and be responsible to the Head of the assigned tasks
Thực hiện tốt nhiệm vụ, đề xuất các biện pháp thực hiện nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước quản lý về công việc được giao
- Be attending the symposium of the company; to be authorized to work with the heads of the attached units to guide, urge and grasp the performance of tasks of the units within the scope of their assigned professional operations.
Được tham dự hội nghị chuyên đề của Công ty; được uỷ quyền làm việc với Trưởng các đơn vị trực thuộc để hướng dẫn, đôn đốc và nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong phạm vi nghiệp vụ công tác được phân công.

Yêu cầu công việc

* EXPERIENCES REQUIREMENTS/ CÁC YÊU CẦU CẦN CÓ
- College / University level
- Trình độ văn hóa Cao Đẳng/ Đại học
- Qualifications: Bachelor of Technology
Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin
- Knowledge: Computer network / telephone equipment, office equipment and electricity.
Kiến thức : Am hiểu về thiết bị mạng vi tính/điện thoại, thiết bị văn phòng và điện .
- Physical skills and work skills: (leadership, organization, management, supervision, inspection, guidance, planning, judgment, counsel ...)
Kỹ năng thể chất và kỹ năng làm việc: ( lãnh đạo, tổ chức, quản lý, giám sát, kiểm tra, hướng dẫn, hoạch định, phán đoán, tham mưu ….)
- Good communication and presentation
Giao tiếp và thuyết trình tốt
- Negotiate, persuade
Đàm phán, thuyết phục.
- Read English Proficiency Materials.
Đọc tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.

Quyền lợi được hưởng

- December Bonus
- Social insurance
- 24/24 Insurance

Hồ sơ

Nội dung chưa cập nhật

Công việc gợi ý
Vị trí Trưởng Bộ Phận IT ( Head of IT ) làm tại Hồ Chí Minh đang được công ty cổ phần đầu tư và thương mại satori tuyển dụng với mức lương Thỏa thuận.
Xem thêm các việc làm liên quan về Trưởng Bộ Phận IT ( Head of IT ) ( Hồ Chí Minh) Trưởng Bộ Phận IT ( Head of IT ) tại đây

VIỆC LÀM NỔI BẬT