tập đoàn an phát holdings

Giám Đốc Ban Pháp Chế

tập đoàn an phát holdings

 • Hạn nộp: 02-09-2019
 • Cử nhân Hà Nội Thỏa thuận / tháng Toàn thời gian cố định
  Bạn cần đăng nhập để ứng tuyển

  Thông tin chi tiết

  Tóm tắt công việc

  Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

  Yêu cầu bằng cấp: Cử nhân

  Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

  Chức vụ: Tổng giám đốc điều hành

  Giới Tính: Không yêu cầu

  Ngành nghề:

  Mô tả công việc

  * MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC
  - Đảm bảo công tác pháp chế trong Tập đoàn triển khai liên tục, hiệu quả.
  * Nhiệm vụ:
  1. Hoạch định chiến lược: Xây dựng mục tiêu và kế hoạch hành động công tác pháp chế cho Tập đoàn phù hợp với chiến lược phát triển của Tập đoàn
  2. Xây dựng và phát triển tổ chức (cái thiện, đổi mới, gia tăng giá trị)
  + Xây dựng cơ cấu tổ chức Ban PC hiệu quả về nguồn lực và đáp ứng yêu cầu công việc của Tập đoàn theo từng thời kỳ
  + Tham gia thẩm định, đánh giá về pháp lý mô hình tổ chức bộ máy quản lý và các phương án thành lập mới, tổ chức lại, sáp nhập, chia, tách, giải thể các Khối/Ban chức năng đảm bảo phù hợp với các mục tiêu và chiến lược kinh doanh của Tập đoàn trong từng thời kỳ.
  3. Xây dựng triển khai kế hoạch hành động:
  + Thiết lập mục tiêu và kế hoạch hành động hiệu quả
  + Tổ chức công việc và phân bổ nguồn lực hợp lý
  + Triển khai, đánh giá việc thực hiện, dự đoán các thay đổi và điều chỉnh kế hoạch để đảm bảo quá trình triển khai thông suốt, đạt được mục tiêu.
  4. Kiểm soát và hoàn thiện hệ thống quản lý (tài sản, ngân sách, quản lý rủi ro)
  + Tham gia hoạch định và xây dựng ngân sách nhân sự (bao gồm cả tài sản hành chính của đơn vị) phù hợp với hoạt động vận hành và phát triển kinh doanh của các công ty.
  + Giám sát chặt chẽ và hiệu quả việc sử dụng ngân sách nhân sự.
  + Tuyên truyền và hướng dẫn, khuyến khích nhân viên về ý thức và thực hành tiết kiệm
  5. Động viên, khích lệ, truyền lửa
  - Động viên, khích lệ, truyền lửa.
  - Thúc đẩy tinh thần, văn hóa của Người An Phát ở mọi thành viên của tổ chức.
  + Động viên và nâng cao tinh thần của CBNV thông qua việc ghi nhận các nỗ lực, đóng góp của cá nhân và tập thể.
  + Triển khai các hoạt động động để nâng cao độ gắn kết của CBNV với tổ chức.
  + Tổ chức xây dựng các chính sách nhằm tạo động lực cho CBNV
  6 Đánh giá đào tạo & phát triển nhân sự
  + Xác định nhu cầu nhân lực, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển của CBNV Tập đoàn.
  + Xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển CBNV và thu hút nhân tài.
  + Xây dựng và thúc đẩy văn hóa học tập không ngừng tại Tập đoàn
  Yêu cầu:
  - Có khả năng xây dựng mục tiêu và kế hoạch hành động cho công tác pháp chế của Tập đoàn theo xu hướng phát triển của thị trường trong giai đoạn từ 1-3 năm dưới sự hướng dẫn chủ trương của cấp lãnh đạo.
  - Xây dựng và duy trì cơ cấu, sơ đồ tổ chức của Ban có các chức năng, nhiệm vụ rõ ràng, chặt chẽ, không chồng chéo.
  - Đối với SĐTC các Công ty: Phân quyền mạch lạc giữa các cấp. Phân tích được yêu cầu năng lực, kết quả và xây dựng định biên nhân sự tối ưu (không thừa, không thiếu) dựa trên mục tiêu phát triển của đơn vị.
  - Xây dựng và hoàn thiện hệ thống các chính sách, quy định, quy trình, tiêu chuẩn, cơ chế trao đổi phối hợp, đảm bảo tính đơn giản, linh hoạt và hiệu quả trong các hoạt động nhân sự.
  - Xây dựng được hệ thống kiểm soát trong hoạt động nhân sự đảm bảo minh bạch, gọn nhẹ, tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu, đáp ứng các mục tiêu quản trị.
  - Xác định và thiết lập các mục tiêu, kế hành động và kế hoạch dự phòng cho phòng ban, bộ phận với các tiêu chí cụ thể, định lượng, khả thi, nhất quán với mục tiêu chiến lược của đơn vị.
  - Cân bằng hợp lý giữa các nhu cầu cấp thiết, ưu tiên ngắn hạn với các mục tiêu, kết quả dài hạn
  - Phân công công việc đúng chức năng của từng bộ phận, không chồng chéo, đúng người đúng việc, phát huy tối đa năng lực của từng cá nhân.
  -Giám sát và đánh giá một cách toàn diện hiệu quả của việc triển khai kế hoạch.
  - Xác định và áp dụng kịp thời những cải thiện, điều chỉnh cần thiết nhằm đảm bảo việc thực hiện kế hoạch thành công.
  - Trao quyền cho cấp dưới một cách hợp lý để nâng cấp khả năng triển khai linh hoạt công việc và vẫn đảm bảo việc thực hiện thành công kế hoạch.
  -Lập Ngân sách phù hợp với yêu cầu của công việc, mục tiêu tình hình thực tế của đơn vị.
  - Kiểm soát việc sử dụng ngân sách tại đơn vị, nhận biết các yếu tố gây lãng phí, các rủi ro trong quản lý ngân sách và đưa ra kế hoạch phòng ngừa.
  - Thường xuyên so sánh, phân tích, tìm cách giảm chi phí và tăng hiệu quả sử dụng ngân sách và nguồn lực đang có.
  - Có khả năng phát hiện sai sót, gian lận và xử lý nghiêm các vi phạm.
  - Truyền đạt thuyết phục và truyền cảm hứng về tầm nhìn của tổ chức và các cơ hội đóng góp của mọi cá nhân.
  - Là tấm gương thể hiện tinh thần, văn hóa Người An phát trong công việc và ứng xử hằng ngày.
  - Dễ gần, tạo được lòng tin, động lực và nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho các cấp CBNV.
  - Xây dựng được các chính sách nhân sự nhằm tạo động lực cho CBNV các cấp.
  Chuyên môn:
  * Pháp chế
  - Soát xét, thẩm định về pháp lý các văn bản do ĐHĐCĐ, HĐQT, TGĐ ban hành
  - Dự thảo, soát xét, thẩm định về pháp lý các văn bản hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu ký kết với đối tác; tham gia đàm phán, thương thảo hợp đồng với đối tác
  - Tham gia thẩm định về pháp lý các dự án đầu tư
  - Nghiên cứu, cảnh báo, phân tích rủi ro về pháp lý và đề xuất các giải pháp khắc phục trong các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của Tập đoàn
  - Tổ chức triển khai các thủ tục pháp lý liên quan đến việc việc thành lập, cơ cấu lại các Công ty, thực hiện các dự án đầu tư
  - Trực tiếp là đầu mối làm việc với các cơ quan pháp luật và tham gia giải quyết các khiếu kiện, khiếu nại, tố cáo hoặc trực tiếp tham gia giải quyết theo trình tự tố tụng tại các cơ quan trọng tài, tòa án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn
  - Tổ chức việc cập nhật văn bản Pháp luật, chính sách liên quan đến tổ chức và hoạt động của Tập đoàn
  - Tổ chức việc rà soát và hệ thống hóa các văn bản quản lý nội bộ của Tập đoàn
  Yêu cầu:
  - Đảm bảo sự phù hợp về thẩm quyền, thể thức văn bản, thể thức ban hành, các nội dung đảm bảo không trái các quy định pháp luật, các quy định nội bộ của Tập đoàn
  - Đảm bảo sự phù hợp với các quy định pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích của Tập đoàn, dự liệu và có giải pháp cho các rủi ro
  - Đảm bảo các căn cứ pháp lý cho việc thực hiện dự án, các điều kiện pháp lý của chủ đầu tư, nội dung dự án phù hợp các quy định pháp luật, nhận diện các rủi ro về pháp lý đối với dự án
  - Tiếp cận, đánh giá đầy đủ thông tin để nhận diện, phân tích các rủi ro về pháp lý, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên tính nghiêm trọng của các rủi ro, đề xuất các giải pháp khắc phục, giảm thiểu rủi ro về pháp lý để tham mưu cho cấp quyết định đầu tư
  - Triển khai đúng thời hạn các thủ tục pháp lý
  - Tham gia các thủ tục tố tụng theo quy định, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn trong các tranh chấp, khiếu nại tại các cơ quan hành chính, tư pháp.
  - Cập nhật và phổ biến các văn bản, chính sách, chế độ của nhà nước liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn; cung cấp thông tin văn bản pháp luật cho các đơn vị thành viên của Tập đoàn; giải đáp các vướng mắc trong quá trình áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật
  - Đảm bảo tính đồng nhất và hiệu lực của hệ thống văn bản nội bộ
  - Đảm bảo hiệu quả và kịp thời
  * QUYỀN HẠN
  - Chủ trì xây dựng các chính sách, quy trình nhân sự chung của toàn Tập đoàn và kiểm soát việc triển khai thực hiện tại các công ty thành viên
  - Thẩm định SĐTC, định biên và ngân sách nhân sự của các công ty
  - Thẩm định các đề xuất tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm CBLĐ cấp 4 trở lên của Tập đoàn.

  Yêu cầu kỹ năng

  - Trình độ học vấn tối thiểu: Đại học
  - Chuyên ngành: Luật kinh doanh
  - Kinh nghiệm quản lý tối thiểu : 5 năm
  - Chứng chỉ/ giấy phép hành nghề: Chứng chỉ hành nghề luật sư
  - Độ thành thạo ngoại ngữ : TOEIC 650 trở lên
  * Năng lực cần thiết:
  - Năng lực quản lý (năng lực cụ thể theo mô tả ở kết quả công việc tại CNNV)
  - Hoạch định chiến lược
  - Xây dựng và phát triển tổ chức (cái thiện, đổi mới, gia tăng giá trị)
  - Xây dựng triển khai kế hoạch hành động
  - Kiểm soát và hoàn thiện hệ thống quản lý (tài sản, ngân sách, quản lý rủi ro)
  - Động viên, khích lệ, truyền lửa
  * Năng lực chuyên môn (năng lực cụ thể theo mô tả ở kết quả công việc tại CNNV)
  - Kiến thức về pháp luật kinh doanh
  - Khả năng đánh giá, soát xét các quy trình nội bộ
  - Hiểu biết về các mô hình tổ chức
  - Am hiểu về các quy định pháp luật trong các lĩnh vực hoạt động chính của Tập đoàn
  - Kỹ năng tư vấn pháp lý
  - Năng lực bổ trợ
  - Kỹ năng giao tiếp và đàm phán
  - Kỹ năng phân tích và tổng hợp
  - Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục
  - Kỹ năng làm việc nhóm
  * Thái độ & tố chất: (Gen người An Phát)
  - Nhân văn
  - Trách nhiệm
  - Chân thành
  - Ham học hỏi
  - Khiêm nhường
  * Yêu cầu khác: Có tính gắn bó cao với tổ chức

  Quyền lợi được hưởng

  Nội dung chưa cập nhật

  Hồ sơ bao gồm

  Nội dung chưa cập nhật

  Công việc tương tự Xem tất cả

  Kế Toán Thuế Làm Việc Tại Kiêu Kỵ - Gia Lâm

  công ty cổ phần hùng phát

  Chứng chỉ Hà Nội Toàn thời gian cố định

  5 - 7 triệu / tháng

  Hiệu Trưởng (Chỉ Nhận Hồ Sơ Nộp Trực Tiếp Về Trường)

  apu - american international school

  Cử nhân Đà Nẵng Toàn thời gian cố định

  Thỏa thuận / tháng

  Nhân Viên Kế Toán (Mức Lương 10 - 12 Triệu)

  công ty cổ phần tư vấn bảo lộc

  Chứng chỉ Hồ Chí Minh Toàn thời gian cố định

  7 - 10 triệu / tháng

  Trợ Lý Cửa Hàng (Lương + Thưởng Hấp Dẫn)

  chuỗi cửa hàng thời trang totoshop

  Trung cấp Hồ Chí Minh Toàn thời gian cố định

  5 - 7 triệu / tháng

  Nv Hỗ Trợ Kinh Doanh (Sales Admin) (Lương Từ 10- 12 Triệu)

  công ty cổ phần jetlink việt nam

  Chứng chỉ Hà Nội Toàn thời gian cố định

  7 - 10 triệu / tháng

  Nhân Viên Kế Toán

  công ty TNHH thương mại và dịch vụ trí tiến

  Trung cấp Hà Nội Toàn thời gian cố định

  5 - 7 triệu / tháng

  Company Logo 01

  Nhân Viên Nhân Sự - Tiền Lương & Bhxh & Hđlđ

  công ty TNHH bao bì nhựa thái dương

  Cao đẳng Bình Dương 10 - 15 triệu / tháng Toàn thời gian cố định
  Company Logo 01

  Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng - Tiếng Anh, Công Ty Nhật - Kcn Long Đức

  g.a. consultants vietnam

  Trung cấp Đồng Nai Thỏa thuận / tháng Toàn thời gian cố định
  Company Logo 01

  Nhân Viên Quản Lý Chuyền Đóng Gói - Kho 21 Icd Tân Cảng Sóng Thần

  dhl supply chain (vietnam) ltd.

  Trung học Bình Dương Thỏa thuận / tháng Toàn thời gian cố định
  Company Logo 01

  Nhân Viên Truyền Thông Nội Bộ

  công ty cổ phần kết nối thời trang

  Cử nhân Hồ Chí Minh Thỏa thuận / tháng Toàn thời gian cố định
  Company Logo 01

  01 Trưởng Phòng Kinh Doanh Bds Mảng Căn Hộ

  công ty cổ phần vùng đất sáng - brightland

  Cao đẳng Đà Nẵng Trên 30 triệu / tháng Toàn thời gian cố định
  Company Logo 01

  Kiến Trúc Sư

  công ty TNHH thời trang gior

  Cử nhân Hồ Chí Minh Thỏa thuận / tháng Toàn thời gian cố định