first alliances

first alliances

Địa chỉ: 37 Ton Duc Thang Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Quy mô công ty: Từ 25 - 99 nhân viên

Website: Chưa cập nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem

Email: Đăng nhập để xem

THÔNG TIN CHI TIẾT CÔNG VIỆC

Quality Assuarance EngineerHeadhunt jobs

Hạn nộp: 04-05-2019

Hình thức: Chưa cập nhật

Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm

Số lượng tuyển: 0

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngành Nghề: Điện - Điện tử

Bằng cấp: Không yêu cầu bằng cấp

Mức lương : 20 triệu - 30 triệu

Mô tả công việc

1. Xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng cho mỗi dự án.
Build quality assurance plan for each project
a. Dựa trên tài liệu DFM hoặc thông tin dự án, xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng, đề xuất tới khách hàng để phê duyệt nếu cần thiết.
Base on DFM or project information, build quality assurance plan, propose this plan to customer for approval if necessary.
b. Triển khai kế hoạch đảm bảo chất lượng.
Explore the quality assurance plan.
c. Chuyển giao kế hoạch kiểm soát chất lượng cho nhóm Incoming/In Process.
Transfer quality control plan to Incoming/In Process team.
2. Làm việc với khách hàng để thống nhất tài liệu nghiệm thu thiết bị
Work with customer to build up buy-off document
a. Final Test / Outgoing check sheet (bao gồm kiểm tra các điều kiện chấp nhận tại nhà máy) Final Test / Outgoing check sheet (includes Factory Acceptance Test)
b. Tiêu chuẩn chấp nhận sản phẩm Product Acceptance Criteria
c. Kiểm tra các điều kiện chấp nhận tại khách hàng Site Acceptance Test
3. Phân tích lỗi và định kỳ báo cáo đến ban quản lý dựa trên phàn nàn của khách hàng và nội bộ. Thực hiện tiến trình phân tích, cải tiến và phòng ngừa sự tái phát của vấn đề. Failure analysis and periodically reporting to Management regarding Customer and Internal complaints. Perform the analysis, driving improvements and prevention of recurrences.
4. Xây dựng tài liệu chất lượng Build Quality documentation
a. Nhận diện những NVL cần kiểm soát 100% tại công đoạn Incoming/In Process. Define critical parts need to control quality 100% in Incoming/In Process.
b. Nhận diên những dụng cụ cần thiết cho việc kiểm soát chất lượng sản phẩm. Define the necessary tools/Jig for product quality control.
c. Xác định cách nhận diện NCC cho các NVL quan trọng có từ 2 NCC trở lên. Define how to identify suppliers for critical parts if there are more than 2 suppliers providing.
d. Thu thập các tài liệu MTTR/MTBF cho những NVL từ AME hoặc NCC. Collect MTTR/MTBF data of critical parts from AME or vendor.
5. Hỗ trợ cải tiến kỹ thuật Technical support for improvement
a. Làm việc với AME cho các yêu cầu cần xem xét/Cải tiến. Work with AME for any quality concern/implement requirement.
6. Kiểm soát sự thay đổi Change Management
a. Đảm bảo sản phẩm được sản xuất chính xác như Thiết kế/BOM trong sản xuất hàng loạt. Assure product was built exactly with locked BOM/Design in MP phase.
b. Đảm bảo các thay đổi của thiết kế/OEM được kiểm soát trong sản xuất hàng loạt. Keep tracking of all document or design/OEM were changed during MP.
7. Kiểm soát Database trên SharePoint. SharePoint/Sharedrive database control
a. Cập nhật/lưu giữ tất cả các records, thông tin sản xuất trên sharepoint/Sharedrive. Update/Keep all record and production information on SharePoint/Share drive.
8. Giải quyết và báo cáo vấn đề chất lượng sản phẩm không phù hợp. Product Quality issue report & resolving a. Chịu trách nhiệm cho việc giải quyết tất cả các vấn đề xuất hiện trong quá trình sản xuất cũng như lắp đặt tại nhà máy khách hàng. Drive to resolve all issues be happened during manufacturing and bring up at customer site.
b. Báo cáo kết quả điều tra các vấn đề cho khách hàng. Report to customer the result of issue investigating
9. Material Review Board (MRB) Meeting
a. Chủ trì họp MRB hàng tuần Lead MRB weekly meeting.
b. Theo dõi các hoạt động sau cuộc họp MRB Monitor all activities after MRB.
10. Họp chất lượng hàng tuần Weekly quality meeting
a. Chủ trì họp chất lượng hàng tuần. Lead weekly quality meeting
11. Chịu trách nhiêm kiểm tra độ tin cậy của sản phẩm In charge in reliability run testing
a. Xác định phạm vi và xây dựng tài liệu cho việc kiểm tra độ tin cậy sản phẩm Define scope and build document of reliability running
b. Theo dõi việc kiểm tra và tình trạng của các hoạt động kiểm tra độ tin cậy của sản phẩm. Observe the running and status of reliability run activities.

Yêu cầu công việc

1. Trình độ/ Education:
• Đại học Cơ khí/Cơ tự động, điện tử hoặc cao hơn Mechanical/Mechatronics/Electronics engineer or higher
2. Kinh nghiệm/ Experience
• Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tượng tự Minimum 3 years experiences in the same job.
• Tối thiểu 26 tuổi
26 years old or above.
3. Kiến thức & Kỹ năng/ Knowledge & Skills
• Thành thạo với MS Offices Can work with MS office software
• Kiến thức về ISO9001cơ bản hoặc nâng cao ISO9001 basic or higher.
• Sử dụng tốt tiếng anh English communication well

Quyền lợi được hưởng

- 13-Month Salary
- Premium Healthcare
- New Dell laptop

Hồ sơ

Nội dung chưa cập nhật

Công việc gợi ý
Vị trí Quality Assuarance EngineerHeadhunt jobs làm tại Hồ Chí Minh đang được first alliances tuyển dụng với mức lương 20 triệu - 30 triệu.
Xem thêm các việc làm liên quan về Quality Assuarance EngineerHeadhunt jobs ( Hồ Chí Minh) tại đây

VIỆC LÀM TƯƠNG TỰ

VIỆC LÀM NỔI BẬT