Nơi làm việc: Kon Tum

Bằng cấp: Đại học

Mức lương: Thỏa thuận Triệu đồng

Hạn nộp: 31-10-2021

Hình thức: Chưa cập nhật

Kinh Nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Kon Tum

Bằng cấp: Cao đẳng

Mức lương: Thỏa thuận Triệu đồng

Hạn nộp: 31-10-2021

Hình thức: Chưa cập nhật

Kinh Nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Kon Tum

Bằng cấp: Trung cấp

Mức lương: Thỏa thuận Triệu đồng

Hạn nộp: 31-10-2021

Hình thức: Chưa cập nhật

Kinh Nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Kon Tum

Bằng cấp: Đại học

Mức lương: Thỏa thuận Triệu đồng

Hạn nộp: 31-10-2021

Hình thức: Chưa cập nhật

Kinh Nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Kon Tum

Bằng cấp: Cao đẳng

Mức lương: Thỏa thuận Triệu đồng

Hạn nộp: 31-10-2021

Hình thức: Chưa cập nhật

Kinh Nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Kon Tum

Bằng cấp: Trung cấp

Mức lương: Thỏa thuận Triệu đồng

Hạn nộp: 31-10-2021

Hình thức: Chưa cập nhật

Kinh Nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Kon Tum

Bằng cấp: Đại học

Mức lương: Thỏa thuận Triệu đồng

Hạn nộp: 31-10-2021

Hình thức: Chưa cập nhật

Kinh Nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Kon Tum

Bằng cấp: Đại học

Mức lương: Thỏa thuận Triệu đồng

Hạn nộp: 31-10-2021

Hình thức: Chưa cập nhật

Kinh Nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Kon Tum

Bằng cấp: Trung cấp

Mức lương: Thỏa thuận Triệu đồng

Hạn nộp: 31-10-2021

Hình thức: Chưa cập nhật

Kinh Nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Kon Tum

Bằng cấp: Đại học

Mức lương: Thỏa thuận Triệu đồng

Hạn nộp: 31-10-2021

Hình thức: Chưa cập nhật

Kinh Nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm