viện kiến trúc nhiệt đới

Địa chỉ: Đại học kiến trúc, đường Nguyễn Trai, Thanh Xuân, Hà Nội

Quy mô công ty: Hơn 500 nhân viên

Website: http://ita.vn

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Giới thiệu Viện kiến trúc nhiệt đới được thành lập theo tinh thần nghị định số 35 / HĐBT của Hội đồng bộ trưởng (nay là Chính phủ) ký ngày 28 tháng 1 namw 1992 về công tác quản lý khoa học và công nghệ. 1. Quyết định số 358 / QĐ-BXD, ngày 05 tháng 6 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập Viện Kiến trúc nhiệt đới trực thuộc Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. 2. Quyết định số 909 – 1998 / QĐ –BXD ngày của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Kiến trúc nhiệt đới trực thuộc Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. 3. Chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học công nghệ số 598 ngày của Bộ khoa học công nghệ và môi trường (nay là Bộ khoa học và công nghệ). 4. Quyết định số 2005 / QĐ-BXD ngày của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc bổ xung chức năng, nhiệm vụ của Viện kiến trúc nhiệt đới trực thuộc Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. 5. Quyết định số 180 / QĐ-BXD ngày của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc bổ xung nhiệm vụ cho Viện kiến trúc nhiệt đới thuộc Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. 6. Chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học công nghệ số A-212 của Bột khoa học và công nghệ cấp ngày Gia hạn ngày 16 tháng 3 năm 2009. 7. Quyết định số 1149 / QĐ-ĐHKT-TH, ký ngày 17 / 12 / 2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Về việc giao nhiệm vụ hoạt động tư vấn xây dựng và chuyển giao công nghệ của Viện Kiến trúc Nhiệt đới. Nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ hoạt động tư vấn xây dựng và chuyển giao công nghệ của Viện Kiến trúc Nhiệt đới, được quy định tại Quyết định số 358 / QĐ-BXD, ngày 05 tháng 6 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, . Quyết định số 2005 / QĐ-BXD ngày của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Quyết định số 180 / QĐ-BXD ngày của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, về việc bổ xung nhiệm vụ cho Viện kiến trúc nhiệt đới thuộc Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Viện Kiến trúc Nhiệt đới là tổ chức sự nghiệp tự trang trải có tư cách pháp nhân và con dấu theo quy định và được mở tài khoản tại các ngân hàng.

VIỆC LÀM NỔI BẬT