viet migration & investment jsc

Địa chỉ: Viet Migration & Investment JSC, 8th Floor and 6th Floor,  Anh Minh Tower, 56 Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam

Quy mô công ty: Ít hơn 10 nhân viên

Website: Chưa Cập Nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

We Do Immigration Service to USA, New Zealand, Australia and Canada as well as Various Countries Citizenship Passport Programs, and proudly Property Developers in those countries. We Do Immigration Service to USA, New Zealand, Australia and Canada as well as Various Countries Citizenship/Passport Programs, and proudly Property Developers in those countries. 귀하의 미래에 투자하십시요 ! 영주권/사업비자 투자시 대학까지 자녀학비무료. Investing in the Future - USA, New Zealand, Australia, Canada & Various Citizenship Passport Program. 미국 영주권및 사업비자: EB5투자이민 (최소금액 50만불 - 100만불투자하여 본인 사업시는 10명 종업원 고용함. 영주권. 당사에서 대행운영가능), E2비자(매 5년 마다 갱신 – 사업비자 – 각종 사업체인수및 운영). 미국은 영어시험이 없습니다. USA - EB5 Visa (From $500,000 Investment), E2 Visa (From $50,000 to $100,000). No English Requirements. 뉴질랜드 영주권및 사업비자: 점수제영주권 (고용계약서 쟙 오퍼 구해드립니다)및 노동비자3년후 영주권제도있음. New Zealand - Skilled Migration Category (Point System - Job Offer Arrangement), Work to Residency (Long Term Skill Shortage Workers, etc), 뉴질랜드투자이민 – 투자자2비자 (NZ$3백만불투자), 투자자 플러스 비자 (NZ$천만불투자) Investor 2 (NZ$3 Mil) , Investor Plus (NZ$10 Mil), 뉴질랜드 사업비자 (기업인비자) : 최소 NZ$10만불 투자 또는 NZ$50만불투자하여 3인 현지인 고용시 고속승임됨 Entrepreneur Work Visa - NZ$100,000 (Fast Track provision- NZ$500,000 with 3 NZ Staff) 호주영주권및 사업/노동비자: 호주투자이민 – (부동산및 각종 펀드등에 투자). 최소 A$50만불부터 …최고 A$5백만불(888영주권 투자자비자). 호주사업자비자 – 최소A$10만부터 A$50만불까지 각종 가게/사업체인수. 호주노동비자및 영주권 – 482노동비자로 시작하여 영주권(RSMS/ENS)까지. 당사에서 고용주 스폰서 구해드립니다. Australia - TSS 482 Visa, Sponsorship Arrangement for RSMS/ENS PR, Investor 888 Visa (A$5 Mil), Business Visa (A$100,000-A$500,000), Property Investment A$500,000 to A$ 5 Mil 호주 단체(막)노동비자 – 도살장, 고기공장, 농장, 공장등에서 힘든노동 근무 노동비자 (LA)에서 영주권까지 – 주당 호주화 1000불씩의 고액 급여받음 – 베트남인및 동남아시아인들에게 인기있는 제도. (한국인도 영주권까지 가능하나 노동이 힘든 육체노동입니다. 그러나 많은 워홀들은 농장과 고기공장에서 일하기도 합니다.) LA (Labour Agreement - working in meat factory, abattoir, farm wage: A$1000 per week – very popular among Vietnamese clients and South Eastern Asians) 캐나다 영주권: 퀘백주 투자이민 C$120만불 투자로 영주권을 취득, 각종 노동비자로 영주권을, 사업체 인수로 사업비자취득. Canada - Quebec Investor PR (C$), Express Entry, Care Giver, Business Visa, 제3국 시민권/여권 프로그램 – 투자및 기부금으로. 군면제가능. 도미니카 공화국, 사이프러스(키프러스), 바누아투, 불란서, 안티구아 바부다, 그리스, 몰타, 그레이나다, 아일랜드, 라트비아, 몰도바 공화국, 포르투칼, 싱가포르(영주권까지만), 태국, 센인트 키츠 앤 네비스, 터키, 세인트 루시아 공화국, 영국 등등 Various Citizenship & Passport Program - Antigua & Barbuda, Cyprus, Dominica, France, Vanuatu, Greece, Grenada, Ireland, Latvia, Malta, Moldova Portugal, Singapore, St. Kitts & Nevis, Thailand, Turkey, St. Lucia, UK

VIỆC LÀM NỔI BẬT